WORKS / ADVERTISEMicrosoft Surface – INSIDE KAELA-2016/01/31

 • Agency : dentsu
 • CD : Yuichi Kitada
 • Planner : Maiya Kinoshita
 • AD : Tsubasa Adachi
 • AE : Yuta Yoshikawa
 • Pr : Tatsuma Sasaki
 • PM : Hiroki Tokumura / Tatsuya Fujii
 • Director : Keisuke Tamura
 • Cinematographer : Yu Oishi
 • Music : Yusuke Uchiyama(otoco)
 • Cast : Kaela Kimura / Hitoshi Seo / Nobuaki Hongo (EPOCH)